สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยพันธ์
2. เด็กหญิงมุกรวี  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วทอง
 
1. นางทองเลื่อน  สิทธิสาร
2. นางนันทน์ณัฏฐ์  จันทร์เรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวธัญรดา  ศรีชนะ
2. นางสาวยุภาวรรณ  ยรรยงลือชัย
3. นางสาวริด้า  มีผล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนครินทร์  อ่อนท้าว
2. นางสาวพุธิตา  หลักใหล
3. นางสาวอรวรรณ  ธรรมฤทธิ์
 
1. นางปวริศา  โตไทยะ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี