สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวะโสภา
 
1. นางวิยะดา  สืบสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพรรษา  ดอกสิงห์
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นางสาวปณิศา  หินผา
 
1. นางวิยะดา  สืบสุด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีตาร์  แสนสุด
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  วรสาร
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  เวสา
2. เด็กหญิงพัชนีพร  เทียนงาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ศิริแวว
 
1. นายไพฑูรย์  บุญจอง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สุพัดพร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรักษ์ฝัน  สีดี
2. นางสาววิลัยวัลย์  ทับแสง
3. นางสาวศุภาณี  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวนิภา  มูลเสน
2. นายไพฑูรย์  บุญจอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนันดา  วีระบุรุษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีชมภู
 
1. นางสาวมลวิภา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวปรียดา  แดงบุตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายพิพัฒนพงษ์  ศิระอำพร
2. นายอนาวิน  สืบสุวรรณ
 
1. นางสาวมลวิภา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวปรียดา  แดงบุตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายอนุชา  เลิศพุดซา
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายชัยวัฒน์  ไชยรักษ์
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยพันธ์
2. เด็กหญิงมุกรวี  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วทอง
 
1. นางทองเลื่อน  สิทธิสาร
2. นางนันทน์ณัฏฐ์  จันทร์เรือง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวธัญรดา  ศรีชนะ
2. นางสาวยุภาวรรณ  ยรรยงลือชัย
3. นางสาวริด้า  มีผล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนครินทร์  อ่อนท้าว
2. นางสาวพุธิตา  หลักใหล
3. นางสาวอรวรรณ  ธรรมฤทธิ์
 
1. นางปวริศา  โตไทยะ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กอชารี
2. เด็กชายภูมิภัทร  พัตรภักดิ์
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางสำรวย  สมภักดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฤทธิเกียรติ  พัตรภักดิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  มุละชิวะ
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางนิภาภรณ์  บุญทวี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภาดา  ลุณบุตร
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  เนตรวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  สุขนิรันดร์
2. นายไพรวัลย์  ศิระอำพร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ชาราช
2. นางสาวสุกัญญา  คำทวี
 
1. นายฉัตรชัย  สุขนิรันดร์
2. นายไพรวัลย์  ศิระอำพร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิไลวรรณ  คำสมศรี
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  มูลสาร
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาลินี  คำหอม
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาศ  วิบูลย์กุล
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีชา  แสงสุข
2. นายพิชิตชัย  ประทุมวิง
3. นายสุรเดช  วิเศษสิทธิ์
4. นายอรรถพล  บังใบ
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรวุธ  ทองบ่อ
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพิกุล  พสุนนท์
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัสนี  ผลจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  แพงศรี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  บูรณกิตติ
 
1. นางสาวดวงตา  บุญปก
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชนินทร์  พันธ์ภักดิ์
2. เด็กชายณัฏฐนิชา  จำรูญ
 
1. นายสมเกียรติ  นิติสุข
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวจารุวรรณ  ทาสีเพชร
2. นางสาวศุภลักษณ์  อุปชัย
 
1. นายสมเกียรติ  นิติสุข
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงษ์  บุตรอำคา
2. นายธนวัฒน์  พันธ์ศรี
3. เด็กชายวีระพล  ทับแสง
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นางสุภาวดี  จำรูญ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาดทอง
2. เด็กหญิงเตชินี  นาเวียง
3. เด็กหญิงไขวิทยา  โชติช่วง
 
1. นายประสพ  ศรีหาคลัง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพล  พวงสมบัติ
2. เด็กชายฐิติชานนนท์  สิงห์แข็งแรง
3. เด็กชายศรราม  พึ่งเพียร
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายราชันย์  บุญทวี
2. นายอภิวัฒน์  วรสาร
3. นายอภิสิทธิ์  บุญปก
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  มิตสีดา
2. นางสาวชุติมา  บุญบรรลุ
3. นางสาวรุ่งเรือง  ดอกแก้ว
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  อุปชัย
 
1. นางสุมาลี  มูลสาร