สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยพันธ์
2. เด็กหญิงมุกรวี  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วทอง
 
1. นางทองเลื่อน  สิทธิสาร
2. นางนันทน์ณัฏฐ์  จันทร์เรือง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภาดา  ลุณบุตร
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  เนตรวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  สุขนิรันดร์
2. นายไพรวัลย์  ศิระอำพร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรวุธ  ทองบ่อ
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพิกุล  พสุนนท์
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก