สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวะโสภา
 
1. นางวิยะดา  สืบสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพรรษา  ดอกสิงห์
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนันดา  วีระบุรุษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีชมภู
 
1. นางสาวมลวิภา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวปรียดา  แดงบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายพิพัฒนพงษ์  ศิระอำพร
2. นายอนาวิน  สืบสุวรรณ
 
1. นางสาวมลวิภา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวปรียดา  แดงบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายอนุชา  เลิศพุดซา
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ชาราช
2. นางสาวสุกัญญา  คำทวี
 
1. นายฉัตรชัย  สุขนิรันดร์
2. นายไพรวัลย์  ศิระอำพร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชนินทร์  พันธ์ภักดิ์
2. เด็กชายณัฏฐนิชา  จำรูญ
 
1. นายสมเกียรติ  นิติสุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวจารุวรรณ  ทาสีเพชร
2. นางสาวศุภลักษณ์  อุปชัย
 
1. นายสมเกียรติ  นิติสุข