สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นางสาวปณิศา  หินผา
 
1. นางวิยะดา  สืบสุด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  วรสาร
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  เวสา
2. เด็กหญิงพัชนีพร  เทียนงาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ศิริแวว
 
1. นายไพฑูรย์  บุญจอง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สุพัดพร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรักษ์ฝัน  สีดี
2. นางสาววิลัยวัลย์  ทับแสง
3. นางสาวศุภาณี  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวนิภา  มูลเสน
2. นายไพฑูรย์  บุญจอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายชัยวัฒน์  ไชยรักษ์
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวธัญรดา  ศรีชนะ
2. นางสาวยุภาวรรณ  ยรรยงลือชัย
3. นางสาวริด้า  มีผล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิไลวรรณ  คำสมศรี
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  บูรณกิตติ
 
1. นางสาวดวงตา  บุญปก