สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีตาร์  แสนสุด
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนครินทร์  อ่อนท้าว
2. นางสาวพุธิตา  หลักใหล
3. นางสาวอรวรรณ  ธรรมฤทธิ์
 
1. นางปวริศา  โตไทยะ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กอชารี
2. เด็กชายภูมิภัทร  พัตรภักดิ์
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางสำรวย  สมภักดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฤทธิเกียรติ  พัตรภักดิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  มุละชิวะ
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางนิภาภรณ์  บุญทวี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  มูลสาร
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาลินี  คำหอม
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาศ  วิบูลย์กุล
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีชา  แสงสุข
2. นายพิชิตชัย  ประทุมวิง
3. นายสุรเดช  วิเศษสิทธิ์
4. นายอรรถพล  บังใบ
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัสนี  ผลจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  แพงศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาดทอง
2. เด็กหญิงเตชินี  นาเวียง
3. เด็กหญิงไขวิทยา  โชติช่วง
 
1. นายประสพ  ศรีหาคลัง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพล  พวงสมบัติ
2. เด็กชายฐิติชานนนท์  สิงห์แข็งแรง
3. เด็กชายศรราม  พึ่งเพียร
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายราชันย์  บุญทวี
2. นายอภิวัฒน์  วรสาร
3. นายอภิสิทธิ์  บุญปก
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  มิตสีดา
2. นางสาวชุติมา  บุญบรรลุ
3. นางสาวรุ่งเรือง  ดอกแก้ว
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  อุปชัย
 
1. นางสุมาลี  มูลสาร