สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรา  สัตบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวสุนิตรา  ชมภูดี
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มีสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 14 1. นางสาวบรรจบ  ทองลา
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายสุเทพ  ทรายทอง
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวสุพัตรา  นามเคน
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลิ่มวิจิตรกุล
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สุภาจันทร์
3. เด็กชายธีรพงษ์  กุณรักษ์
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
2. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นางสาวประภัสสร  รัตนวงษ์
2. นางสาววิชุดา  กลมเกลียว
3. นางสาวศศินา  งิ้วลาย
 
1. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
2. นางสาวนิตยา  พันธมาศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชาติ  จรูญแสง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 9 1. เด็กชายชินวัตร  ทองวรรณ์
2. เด็กหญิงศรุตา  สุขกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  สะอาดเอี่ยม
2. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นางสาวธนาพร  ไตรยวงศ์
2. นายอรรถพล  ทองวรรณ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอำนาจ  สุยะทา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สีดีวงศ์
2. เด็กชายโชคชัย  พันธ์เดช
 
1. นางวาสนา  สร้อยจักร์
2. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 14 1. นางสาวรจนา  เพสัมพันธ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  โพธิ์ชัย
 
1. นางวาสนา  สร้อยจักร์
2. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายอธิพัฒน์  หมายศรี
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒินันท์  รามัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ยามา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 12 1. นางสาวพรฉวี  โชติเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองบุญ
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธ์เดช
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสมฤทธิ์
 
1. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  สิทธิพรม
 
1. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  จำปาหอม
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 56.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวแก้วตา  ราษี
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงคา  โชติเชื้อวงศ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศักดิ์ซ้ายดา
3. เด็กชายนันธวัฒน์  มิตรสีดา
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุตรดาวงศ์
5. เด็กชายศิริชัย  คุณธรรม
6. เด็กชายสันติสุข  อาจหาญ
7. เด็กชายอนุชิต  หงส์นคร
8. เด็กชายเสกสรรค์  จรูญพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายกิตติชัย  บุษราคัม
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ภักดิ์  มีสิทธิ์
2. นายราชัน  พรมจันทร์
3. นายสุทัศ  สารทอง
4. นายอภิเดช  ยวนยี
5. นายอรรครพงษ์  สุตะพันธ์
6. นายอัครวินทร์  สุภาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวนิตยา  พันธมาศ
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  ยวนยี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองวรรณ
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัชฎาภร  กลมเกลียว
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันจิรา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  สีวะโสภา
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
2. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสนธยา  นักพรรษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษณ  ศรเผือก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดุษฎี  วงค์สิทธิ์
2. นายปิยะพงษ์  วงค์สิทธิ์
 
1. นางสาวอำนาจ  สุยะทา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ปัจฉิม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ถาวร
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
2. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เขียวขำ
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอมรเทพ  นาเวียง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนเรศน์  โชติเนตร
2. เด็กชายลาภยศ  ไตรยวงศ์
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
2. นางสาวอำนาจ  สุยะทา