สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลิ่มวิจิตรกุล
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สุภาจันทร์
3. เด็กชายธีรพงษ์  กุณรักษ์
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
2. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นางสาวประภัสสร  รัตนวงษ์
2. นางสาววิชุดา  กลมเกลียว
3. นางสาวศศินา  งิ้วลาย
 
1. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
2. นางสาวนิตยา  พันธมาศ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สีดีวงศ์
2. เด็กชายโชคชัย  พันธ์เดช
 
1. นางวาสนา  สร้อยจักร์
2. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 14 1. นางสาวรจนา  เพสัมพันธ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  โพธิ์ชัย
 
1. นางวาสนา  สร้อยจักร์
2. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสมฤทธิ์
 
1. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  สิทธิพรม
 
1. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 56.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวแก้วตา  ราษี
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ปัจฉิม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ถาวร
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
2. นางวิไลวรรณ  มาศขาว