สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวสุนิตรา  ชมภูดี
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 14 1. นางสาวบรรจบ  ทองลา
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวสุพัตรา  นามเคน
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  จำปาหอม
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร