สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรา  สัตบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มีสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายสุเทพ  ทรายทอง
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชาติ  จรูญแสง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนเรศน์  โชติเนตร
2. เด็กชายลาภยศ  ไตรยวงศ์
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
2. นางสาวอำนาจ  สุยะทา