สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 9 1. เด็กชายชินวัตร  ทองวรรณ์
2. เด็กหญิงศรุตา  สุขกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  สะอาดเอี่ยม
2. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นางสาวธนาพร  ไตรยวงศ์
2. นายอรรถพล  ทองวรรณ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอำนาจ  สุยะทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายอธิพัฒน์  หมายศรี
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒินันท์  รามัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ยามา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 12 1. นางสาวพรฉวี  โชติเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองบุญ
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธ์เดช
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงคา  โชติเชื้อวงศ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศักดิ์ซ้ายดา
3. เด็กชายนันธวัฒน์  มิตรสีดา
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุตรดาวงศ์
5. เด็กชายศิริชัย  คุณธรรม
6. เด็กชายสันติสุข  อาจหาญ
7. เด็กชายอนุชิต  หงส์นคร
8. เด็กชายเสกสรรค์  จรูญพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายกิตติชัย  บุษราคัม
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ภักดิ์  มีสิทธิ์
2. นายราชัน  พรมจันทร์
3. นายสุทัศ  สารทอง
4. นายอภิเดช  ยวนยี
5. นายอรรครพงษ์  สุตะพันธ์
6. นายอัครวินทร์  สุภาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวนิตยา  พันธมาศ
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดุษฎี  วงค์สิทธิ์
2. นายปิยะพงษ์  วงค์สิทธิ์
 
1. นางสาวอำนาจ  สุยะทา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เขียวขำ
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอมรเทพ  นาเวียง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม