สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงวนิดา  หัวหนองหาญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสุข
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจีริสดา  คำผา
2. นางสาวนีรนุช  การสุวรรณ์
3. นางสาวปิยมาภรณ์   ไชยคำ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจริญญา  ศิริโส
2. เด็กหญิงชลธิชา  คนกล้า
3. เด็กหญิงอาทิตตา  มากย์คำมี
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
2. นางสาววราภรณ์  ไออาวรณ์
3. นางสาวสุวีรยา  กาฬสุวรรณ์
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ซงซา
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงอาภาพร  ดารุนิกรณ์
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายสมชาติ  ไชยดำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประพา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงอนุสรา  คำผา
3. เด็กหญิงเศารยา  ศรีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนาพร  ชิตเชียงยืน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผลจันทร์
3. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาภร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  จันเจ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรสวรรค์  อาจภิรมย์
2. นางสาวศิริโฉม  นามศรี
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน