สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  พรมชาติ
 
1. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวพิชชาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  โกมลวรรค
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาวเพ็ญประภา  ดวงตา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ผ่องใส
2. เด็กหญิงศศิธร  กุสุมาลย์
 
1. นางอุไร  พุ่มดั
2. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลินี  ศรีอินทร์
2. นายดนัย  นามแก้ว
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางอุไร  พุ่มดั
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลจันทร์
 
1. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภูวดล  จำสูญ
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทศพล  หวานใจ
2. นางสาวปฐมาวดี  พุทธาสมศรี
3. นางสาวออรดี  ป้องศรี
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริสา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  โสสุด
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววิลาวรรณ์  ศรีวะรมย์
2. นายเกรียงไกร  มลิวัลย์
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขขา
 
1. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายธีรยุทธ  แสงสุข
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงวนิดา  หัวหนองหาญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสุข
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจีริสดา  คำผา
2. นางสาวนีรนุช  การสุวรรณ์
3. นางสาวปิยมาภรณ์   ไชยคำ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจริญญา  ศิริโส
2. เด็กหญิงชลธิชา  คนกล้า
3. เด็กหญิงอาทิตตา  มากย์คำมี
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
2. นางสาววราภรณ์  ไออาวรณ์
3. นางสาวสุวีรยา  กาฬสุวรรณ์
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ซงซา
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงอาภาพร  ดารุนิกรณ์
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายสมชาติ  ไชยดำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประพา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงอนุสรา  คำผา
3. เด็กหญิงเศารยา  ศรีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนาพร  ชิตเชียงยืน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผลจันทร์
3. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาภร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  จันเจ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรสวรรค์  อาจภิรมย์
2. นางสาวศิริโฉม  นามศรี
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนาภา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฤทธิ์สามารถ
3. เด็กหญิงวนิดา  เนื้อทอง
4. นางสาวอิงอร  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มนทา
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
2. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวชฎาภรณ์  โพธิศรี
2. นางสาวณัฐวรี  พรศิริ
3. นางสาวนิติยา  ทองโส
4. นางสาวรุ้งมณี  มูลสาร
5. นางสาวเพ็ญศรี  ศรีวะรมย์
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
2. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินทิพย์  ทองแถม
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจรรยา  เสสา
2. เด็กชายอภินันท์  มลิวัลย์
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
2. นางกัญญวรา  มวลสุข
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 1. นายฉัตรมงคล  รัตนจุล
2. นางสาวดวงเนตร  บำรุงรส
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
2. นางกัญญวรา  มวลสุข
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษฎา  แก้วงาม
2. นางสาวจันจิรา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา  อุตมา
4. เด็กหญิงชลนรินทร์  พรมชาติ
5. เด็กหญิงนริศรา  อุตมา
6. เด็กหญิงนิตยา  พงษ์ศาสตร์
7. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมสุวรรณ
8. เด็กหญิงประภาพร  แสงสุรินทร์
9. นางสาวพิชชาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
10. เด็กหญิงลลิตา  ศิริโท
11. เด็กหญิงวรดา  ศรีสุธรรม
12. เด็กหญิงศิรัญญา  เหมสิงห์
13. เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันเจ
14. เด็กหญิงอลิสา  จำปา
15. เด็กหญิงเรืองณภา  ศรีสุธรรม
 
1. นายอนุรักษ์  พรมชาติ
2. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
3. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอติพร  อุตมะ
2. เด็กหญิงอริศรา  ครผา
 
1. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวบุษราคัม  ศรีใส
2. นางสาวสุมณฑา  พรพรหม
 
1. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  ศรีเนตร
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  รักษาราช
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  ไชยแสง
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวขวัญสุดา  อ่อนพุทธา
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 6 1. เด็กชายนราธร  คำผา
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ซงซา
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดารากร  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงมุทิตา  ป้องศรี
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะมาภรณ์  ไชยดำ
2. นางสาวเจนจิรา   การณ์สุวรรณ
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นามติ๊บ
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  โสภาจันทร์
 
1. นายกรกฎ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนองเป็ด
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  สมดา
 
1. นายกรกฎ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลนาถ  พินทุวัฒน์
2. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพฤกษา  สว่างวงษ์
4. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีคัฒนา
6. เด็กหญิงสโรชา  บัวบาน
 
1. นางสาวอมร  มูลสาร
2. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
3. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติพงษ์  คิดการ
2. นางสาวกุลธิดา  อ่อนพุทธา
3. นางสาวนงลักษณ์  โสสุด
4. นางสาวนิดา  ดารุนิกร
5. นายศักดิ์ดา  ทองเฟื่อง
6. นางสาวอุมาภรณ์  วันชา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางสาวอมร  มูลสาร
3. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารากร  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงมุทิตา  ป้องศรี
3. เด็กหญิงยลดา  พลชัย
 
1. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  อ่อนพุทธา
2. นางสาวนงเยาว์  ราชลี
3. นางสาวศิริลักษณ์  พรมชาติ
 
1. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง