สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงวนิดา  หัวหนองหาญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสุข
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจีริสดา  คำผา
2. นางสาวนีรนุช  การสุวรรณ์
3. นางสาวปิยมาภรณ์   ไชยคำ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนาภา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฤทธิ์สามารถ
3. เด็กหญิงวนิดา  เนื้อทอง
4. นางสาวอิงอร  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มนทา
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
2. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอติพร  อุตมะ
2. เด็กหญิงอริศรา  ครผา
 
1. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวขวัญสุดา  อ่อนพุทธา
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ซงซา
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข