สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภูวดล  จำสูญ
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววิลาวรรณ์  ศรีวะรมย์
2. นายเกรียงไกร  มลิวัลย์
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขขา
 
1. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายธีรยุทธ  แสงสุข
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจริญญา  ศิริโส
2. เด็กหญิงชลธิชา  คนกล้า
3. เด็กหญิงอาทิตตา  มากย์คำมี
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวบุษราคัม  ศรีใส
2. นางสาวสุมณฑา  พรพรหม
 
1. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดารากร  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงมุทิตา  ป้องศรี
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนองเป็ด
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  สมดา
 
1. นายกรกฎ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง