สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  พรมชาติ
 
1. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวพิชชาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาวเพ็ญประภา  ดวงตา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริสา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  โสสุด
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
2. นางสาววราภรณ์  ไออาวรณ์
3. นางสาวสุวีรยา  กาฬสุวรรณ์
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวชฎาภรณ์  โพธิศรี
2. นางสาวณัฐวรี  พรศิริ
3. นางสาวนิติยา  ทองโส
4. นางสาวรุ้งมณี  มูลสาร
5. นางสาวเพ็ญศรี  ศรีวะรมย์
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
2. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินทิพย์  ทองแถม
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 6 1. เด็กชายนราธร  คำผา
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข