สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ซงซา
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงอาภาพร  ดารุนิกรณ์
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายสมชาติ  ไชยดำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประพา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงอนุสรา  คำผา
3. เด็กหญิงเศารยา  ศรีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนาพร  ชิตเชียงยืน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผลจันทร์
3. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาภร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  จันเจ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรสวรรค์  อาจภิรมย์
2. นางสาวศิริโฉม  นามศรี
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน