สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  โกมลวรรค
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ผ่องใส
2. เด็กหญิงศศิธร  กุสุมาลย์
 
1. นางอุไร  พุ่มดั
2. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลินี  ศรีอินทร์
2. นายดนัย  นามแก้ว
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางอุไร  พุ่มดั
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลจันทร์
 
1. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ซงซา
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงอาภาพร  ดารุนิกรณ์
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายสมชาติ  ไชยดำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประพา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงอนุสรา  คำผา
3. เด็กหญิงเศารยา  ศรีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนาพร  ชิตเชียงยืน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผลจันทร์
3. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาภร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  จันเจ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรสวรรค์  อาจภิรมย์
2. นางสาวศิริโฉม  นามศรี
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจรรยา  เสสา
2. เด็กชายอภินันท์  มลิวัลย์
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
2. นางกัญญวรา  มวลสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 1. นายฉัตรมงคล  รัตนจุล
2. นางสาวดวงเนตร  บำรุงรส
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
2. นางกัญญวรา  มวลสุข
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษฎา  แก้วงาม
2. นางสาวจันจิรา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา  อุตมา
4. เด็กหญิงชลนรินทร์  พรมชาติ
5. เด็กหญิงนริศรา  อุตมา
6. เด็กหญิงนิตยา  พงษ์ศาสตร์
7. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมสุวรรณ
8. เด็กหญิงประภาพร  แสงสุรินทร์
9. นางสาวพิชชาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
10. เด็กหญิงลลิตา  ศิริโท
11. เด็กหญิงวรดา  ศรีสุธรรม
12. เด็กหญิงศิรัญญา  เหมสิงห์
13. เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันเจ
14. เด็กหญิงอลิสา  จำปา
15. เด็กหญิงเรืองณภา  ศรีสุธรรม
 
1. นายอนุรักษ์  พรมชาติ
2. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
3. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  ศรีเนตร
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  รักษาราช
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  ไชยแสง
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะมาภรณ์  ไชยดำ
2. นางสาวเจนจิรา   การณ์สุวรรณ
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นามติ๊บ
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  โสภาจันทร์
 
1. นายกรกฎ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลนาถ  พินทุวัฒน์
2. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพฤกษา  สว่างวงษ์
4. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีคัฒนา
6. เด็กหญิงสโรชา  บัวบาน
 
1. นางสาวอมร  มูลสาร
2. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
3. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติพงษ์  คิดการ
2. นางสาวกุลธิดา  อ่อนพุทธา
3. นางสาวนงลักษณ์  โสสุด
4. นางสาวนิดา  ดารุนิกร
5. นายศักดิ์ดา  ทองเฟื่อง
6. นางสาวอุมาภรณ์  วันชา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางสาวอมร  มูลสาร
3. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารากร  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงมุทิตา  ป้องศรี
3. เด็กหญิงยลดา  พลชัย
 
1. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  อ่อนพุทธา
2. นางสาวนงเยาว์  ราชลี
3. นางสาวศิริลักษณ์  พรมชาติ
 
1. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง