สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผลาชัย
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภากร  บรรหารบุตร
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นายขวัญชัย  แผลงงาม
 
1. นางสาวชลธิชา  มีชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุจรี  เนื้อแก่น
 
1. นางรุ่งณภา  ถนอมบุญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.57 ทองแดง 7 1. นางสาวสุมิตรา  ชมภูเทพ
 
1. นางจำเนียร  มัจฉามารถ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายประกาศิต  ชื่นตา
 
1. นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิติยา  ชายทวีป
2. นางสาวพิมระพัช  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรินทร  ทองสถิตย์
4. นายสุทธิชัย  พิสสุวรรณ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
2. นายธรรมศักดิ์  วรวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจุฑามณี  เรืองตังญาณ
 
1. นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวณิดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ขำปาน
 
1. นางสาวชลธิชา  มีชัย
2. นางรุ่งณภา  ถนอมบุญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวประภัสสร  คำบุรี
2. นางสาวอนัญญา  คำสุด
 
1. นางจำเนียร  มัจฉามารถ
2. นางประภากร  ทองน้อย