สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา   มูลสาา
2. นางสาวปิ่นนภา    โพธิษา
3. นางสาวลลิตา  ศรีวะรมย์
 
1. นายวีรยุทธ  โพธิวรรณา
2. นางอรพร  วงษ์ไกร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงศ์  อินธิจักร
2. นางสาวสนธยา  หวังผล
3. นายอภิชัย  วงศ์โชคชัยปิติ
 
1. นายสุวิช  แสงโชติ
2. นางสาวสมปอง  มิคคสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงเผ่น
2. เด็กหญิงอนุสรณ์  พยุวงษ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เศลารักษ์
 
1. นางพวงทิพย์  ธิมาชัย
2. นางสาวสมปอง  มิคคสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิวาพร  สายรัตน์
2. นางสาวศศิวิมล  ชื่นตา
3. นางสาวอาทิตยา  งามถม
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางสาวพรทิวา  คำผา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวณัฐรัตน์  บุญกอง
2. นางสาวบุษกร  ศรีจันทร์
3. นางสาวแก้วกัญญา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์งาม
2. นางบุญสิตา  เจือจุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์สว่าง
2. นางสาวรสริน  มาโยทา
3. นางสาวสรัลยุภา  สุภาษร
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์งาม
2. นางบุญสิตา  เจือจุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปลายฟ้า  ผลจันทร์
2. นางสาวพัสฝน  ในจิต
 
1. นายสกล  เดชพละ
2. นายสุวิช  แสงโชติ