สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  หนักแน่น
 
1. นางไกรวรรณ  คำมูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายเทพโสธร  วราห์สิน
 
1. นางสาวศรีประไพ  วงศ์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  กิแมน
3. นางสาวสราญจิต  น่าบัณฑิต
 
1. นางพรสวรรค์  ภักดีสาร
2. นางสาวจริยา  เงาศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองทอง  พงษ์พานิช
2. นางสาวสมฤดี  แสงใสแก้ว
3. นายอนุสรณ์  ศรีวิเศษ
 
1. นางทองจันทร์  มิระสิงห์
2. นายเรืองฤทธิ์  บัวจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  พยุงวงษ์
2. นายวุฒิรักษ์   กาลจักร
 
1. นางนิภาพร  งามหลาย
2. นางสาวชามินา  ชื่นตา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤติมา  ทองภูบาล
2. นางสาวสุมิตตรา  พันธ์ศรี
 
1. นางทองจันทร์  มิระสิงห์
2. นางสาวบุญญาภรณ์  พรพรหม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรสิทธิ์  คำศรี
 
1. นายอาณัติ  คัทเนตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมัย  โลเด
 
1. นางรวงทิพย์  บัวจันทร์