สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภธิดา  บุญทวี
 
1. นางสุลีพร  สุภาพ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นายขวัญชัย  แผลงงาม
 
1. นางสาวชลธิชา  มีชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจุฑามณี  เรืองตังญาณ
 
1. นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ