สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสาธิมา  จรัญเสริฐ
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวมาลินี  ศรีวะรมย์
2. นางสาววรัญญา  เทือกท้าว
 
1. นายธนากร  พุทธพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายเทพโสธร  วราห์สิน
 
1. นางสาวศรีประไพ  วงศ์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  พยุงวงษ์
2. นายวุฒิรักษ์   กาลจักร
 
1. นางนิภาพร  งามหลาย
2. นางสาวชามินา  ชื่นตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤติมา  ทองภูบาล
2. นางสาวสุมิตตรา  พันธ์ศรี
 
1. นางทองจันทร์  มิระสิงห์
2. นางสาวบุญญาภรณ์  พรพรหม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายนราธิป  พุทธสุวรรณ
 
1. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เจริญพร
2. เด็กหญิงวรรณภร  สมมาตร
 
1. นายพิเชษฐ์  สุขสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  งามหลาย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.57 ทองแดง 7 1. นางสาวสุมิตรา  ชมภูเทพ
 
1. นางจำเนียร  มัจฉามารถ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวณิดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ขำปาน
 
1. นางสาวชลธิชา  มีชัย
2. นางรุ่งณภา  ถนอมบุญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวประภัสสร  คำบุรี
2. นางสาวอนัญญา  คำสุด
 
1. นางจำเนียร  มัจฉามารถ
2. นางประภากร  ทองน้อย
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายกฤษฎี  ม่วงสาว
2. นางสาวอารีรัตน์  มูลสาร
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายนัฐพงษ์  กิณโกฏ
2. นายอภิสิทธิ์  ชุมแวงวาปี
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี