สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.83 เงิน 6 1. นางสาวประไพพัฒน์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธพร  ในจิตร
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงประกายดาว  อกอุ่น
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองทอง  พงษ์พานิช
2. นางสาวสมฤดี  แสงใสแก้ว
3. นายอนุสรณ์  ศรีวิเศษ
 
1. นางทองจันทร์  มิระสิงห์
2. นายเรืองฤทธิ์  บัวจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรสิทธิ์  คำศรี
 
1. นายอาณัติ  คัทเนตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชพร  บุญครอง
2. นางสาวรัชนีกร  ปาละวงษ์
3. นางสาวสรินยา  สีลาทะ
4. นางสาวอริศรา  มาลัยสวรรค์
5. นางสาวเมธินี  กาลจักร
 
1. นายเจตน์  สิงห์ตา
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพดล  จอมศรี
2. นางสาวปริศนา  ทองบ่อ
3. นางสาวศนิวาร  สายรัตน์
4. นางสาวเกษวรินทร์  มูลสาร
5. นางสาวแก้วนิลรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.62 เงิน 6 1. เด็กชายวีรชัย  มาลัย
 
1. นายเจตน์  สิงห์ตา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์   มูลสาร
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกตุวดี  หาสำรี
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิธิดา  ภาคแก้ว
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสุนิตา  สมบัติหล้า
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  คำทอง
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สามารถ
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสายลม  บุญโนนแต้
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผลาชัย
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุจรี  เนื้อแก่น
 
1. นางรุ่งณภา  ถนอมบุญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายประกาศิต  ชื่นตา
 
1. นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายณัฐวัฒน์  ส่วนเสน่ห์
2. นางสาวปิยธิดา  ภาคแก้ว
3. นางสาวภคกุล  โสมะตะนัย
 
1. นางมลัยศรี  โพธิวรรณา
2. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายตะวัน  กาลจักร
2. นายพีรพล  อุปชัย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายวิทวัช  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  นามไพรสันต์
 
1. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
2. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ