สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  จิตบรรจง
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรชนก  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงรัตน์  ปั้นประสงค์
2. นางสาวสุนิตา  ธนาคุณ
3. นางสาวเบญจมาพร  งามดำ
 
1. นางบัวจูม  เยี่ยมรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภรณ์  กรีฑา
2. นางสาวสุนิตา  ทาลิภูมิ
 
1. นางบัวจูม  เยี่ยมรัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  หนักแน่น
 
1. นางไกรวรรณ  คำมูล
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  กิแมน
3. นางสาวสราญจิต  น่าบัณฑิต
 
1. นางพรสวรรค์  ภักดีสาร
2. นางสาวจริยา  เงาศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมัย  โลเด
 
1. นางรวงทิพย์  บัวจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา   มูลสาา
2. นางสาวปิ่นนภา    โพธิษา
3. นางสาวลลิตา  ศรีวะรมย์
 
1. นายวีรยุทธ  โพธิวรรณา
2. นางอรพร  วงษ์ไกร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงศ์  อินธิจักร
2. นางสาวสนธยา  หวังผล
3. นายอภิชัย  วงศ์โชคชัยปิติ
 
1. นายสุวิช  แสงโชติ
2. นางสาวสมปอง  มิคคสิงห์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปลายฟ้า  ผลจันทร์
2. นางสาวพัสฝน  ในจิต
 
1. นายสกล  เดชพละ
2. นายสุวิช  แสงโชติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนิภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรศรี
3. เด็กหญิงอรสา  ศรีมันตะ
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สิทธิ
5. เด็กหญิงิวิชชุฎา  พิลา
 
1. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  วรภาพ
2. เด็กหญิงอริสรา  แก้วดวงใหญ่
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภูมิ  นนสีลาด
2. นางสาวพรรณพร  กรไกสง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นแทศ
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดาภรณ์  วงษ์ศรีแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทราชัย
 
1. นายวินัย  คำมูล
2. นางสาวเกศวพร  บุญไทย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวสุภาวดี  พันธ์เลิศ
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวบุญญิสา  ศรีสุข
2. นางสาวสุวนันท์  พันธ์เลิศ
3. นายอนุชา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
2. นายเอกราช  บัวหอม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นางสาวกัลยานี  มูลสาร
3. นางสาวจารุวรรณ  ทั่งทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  สีตาแสน
5. นางสาวชัญญา   ทองบ่อ
6. นายธนพล  มูลสาร
7. นายธีระเดช  องอาจ
8. นายนพดล  จอมศรี
9. นางสาวนฤมล  ศรีมันตะ
10. นางสาวนุชชรา  มุกธวัช
11. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
12. นางสาวปริศนา  ทองบ่อ
13. นายภราดร  สิริโส
14. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ
15. นายยุทธชัย  งามถม
16. นายยุทธชัย  ผลจันทร์
17. นายรัตนโชติ  ทานะเวช
18. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
19. นายวายุ  ศรีมันตะ
20. นางสาวศนิวาร  สายรัตน์
21. นางสาวศิรินภา  แสงทิตย์
22. นางสาวศิริลักษณ์  คำทอง
23. นางสาวศุภลักษณ์  กะรัมย์
24. นางสาวสมใจ  ทองขาว
25. นางสาวสวรรยา  อำพรรัตน์
26. นางสาวสิริธร  อบรมทรัพย์
27. เด็กหญิงสิริยากร  สมหวัง
28. นางสาวสิริรักษ์  ศรีมันตะ
29. นางสาวสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
30. นายอนุชิต  กาลจักร
31. นางสาวอังคณา  ศรีไชย
32. นางสาวอารีรัตน์  นามแก้ว
33. นางสาวอุมาพร  กุลอาจศรี
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์งาม
35. นางสาวเกษวริน  มูลสาร
36. นายเกียรติศักดิ์  โสภาส
37. นางสาวเบญจมาภรณ์  งามคำ
38. นายเอกพันธ์  เสน่หา
39. เด็กชายเอกราช  พยุงวงษ์
40. นางสาวแก้วนิลรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายพิศาล  ไพรบึง
3. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
4. นายวุฒินันท์  บุญพา
5. นายธนกร  พุทธพรหม
6. นางสาวอมรรัตน์  กตะศิลา
7. นางวชิรา   กิ่งมิ่งแฮ
8. นายคมกริช  ปัดถาทุม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 1. เด็กชายศตวรรษ  บุญมาก
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรินยารัตน์  สุริโย
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมินตรา  หนูจิตร
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมยุรี  ศรีมันตะ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภากร  บรรหารบุตร
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิติยา  ชายทวีป
2. นางสาวพิมระพัช  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรินทร  ทองสถิตย์
4. นายสุทธิชัย  พิสสุวรรณ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
2. นายธรรมศักดิ์  วรวงศ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลิลณี  ดอกไม้จีน
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีมันตะ
3. นางสาวเพชรมณี  ผุดผ่อง
 
1. นางมลัยศรี  โพธิวรรณา
2. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนทัต  จัตวาภักดี
2. นายศิริชัย  ทองคำ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  มีชัย
2. เด็กหญิงอรดา   ศรีมันตะ
 
1. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
2. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  ทองบ่อ
2. นางสาวโสภาดา  สีหนาจ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยนคร  ส่งศรี
2. นายสุรศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  ปกป้อง
2. เด็กชายสุภชัย  มูลสาร
3. เด็กชายหัสดินทร์  ศรีณพรม
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  คงจันทร์
2. นางสาววรรณภา  ชื่นตา
3. นายไชยพงษ์  ในจิต
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองศรี
2. เด็กหญิงวนารี  องอาจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  หลักคำ
 
1. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  สมหวัง
2. นางสาวสกาวรัตน์  สุระขันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ผ่องใส
 
1. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประจบ  ส่วนเสน่ห์
2. เด็กหญิงวาสนา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุนิสา  พิษสุวรรณ
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  บุญคำ
2. นางสาวสุกัญญา  บำเพ็ญ
3. นางสาวเจนจิรา  มูลสาร
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิมณี
2. เด็กหญิงสมฤทัย  วงศ์โชคชัยปิติ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำทอง
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นางสุขาวดี  มูลสาร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประพิณพร  มูลสาร
2. นางสาวสุพัฒตรา  ทองโสม
3. นางสาวเพชรรัตน์  ค่อมชาติง
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีวันคำ
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีดี
3. นางสาวเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์