สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะแสวง
2. นางสาวพรวิลัย  สมจิตร
3. นางสาวอรอนงค์  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยาวดี  หมื่นจิตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไวว่อง
3. นางสาวสุรัตนา  พรมจันทร์
 
1. นายโกศล  ทวยทน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริกา  จันใด
2. นางสาวสุปราณี  ทองแสง
3. นางสาวเจนจิรา  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคงเดช  จันเหลือง
2. เด็กชายมานพ  จันใด
 
1. นายโกศล  ทวยทน