สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงส่อง
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายชาญชวิศ  ทุ่มโมง
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 47.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  จันใด
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.16 เงิน 11 1. นางสาวสุพัตรา  ประชุมชัย
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สูติสงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญทศ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทศ
 
1. นางสิริญา  มิ่งขวัญ
2. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาภัทร  แสงส่อง
2. นางสาวจารุวรรณ  เสาะแสวง
3. นางสาวรุ่งทิวา  ลุล่วง
 
1. นางสิริญา  มิ่งขวัญ
2. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณภา  ป้องกัน
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  บุญทศ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายตะวัน  ลุล่วง
2. เด็กชายอนุวัฒ  ไชยเสนา
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายธนวัฒน์  วนพฤกษา
2. นายธนวัฒน์  ทุ่มโมง
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะแสวง
2. นางสาวพรวิลัย  สมจิตร
3. นางสาวอรอนงค์  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยาวดี  หมื่นจิตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไวว่อง
3. นางสาวสุรัตนา  พรมจันทร์
 
1. นายโกศล  ทวยทน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริกา  จันใด
2. นางสาวสุปราณี  ทองแสง
3. นางสาวเจนจิรา  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคงเดช  จันเหลือง
2. เด็กชายมานพ  จันใด
 
1. นายโกศล  ทวยทน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภากรณ์  ค้าข้าว
2. นางสาวพนิตพร  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุุดารัตน์  ละครล้ำ
4. นางสาวอังคณา  ศรชัย
5. นายเจนนภา  ผ่านสำแดง
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สูติสงค์
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพงษ์สุดา  ทองทั่ว
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำผัด
2. เด็กชายปราโมทย์  อรอินทร์
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 1. นางสาวทิพย์เกษร  ทำมา
2. นายภาณุพงศ์  ขอชดกลาง
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวกาญจนา  พงษ์ธนู
2. นายวิชัย  มิ่งขวัญ
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นายสุทัศน์  ระม้อม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์จันทร์
2. นางสาววััลลภา  มะยมหิน
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นายสุทัศน์  ระม้อม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันใด
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชระ  ประธาน
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนุสบา  ฤาชัย
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกตัญชลี  วงศ์กระโซ่
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ขอชดกลาง
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายธนวัฒน์  จันใด
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายคมสัน  ทรายหาด
2. นายสิทธิชัย  ไชยงาม
3. นายเก่ง  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ป้องกัน
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมชาย  แสงแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรรณการ์  ชอบศิลป์
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นางสาวบุษยา  บุรินทร์รัมย์
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวีนิสรา  ธรรมคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันทร์ธิดา  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีฐาน
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  สินโคกสูง
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาลาหอม
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสาวิตรี  ป้องโล่ห์
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  ทองหลาง
2. นางสาวพลอยจินดา  จินดาศิริพรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายพงศ์  เกษสุภะ
2. นางสาววนิดา  หมายเจริญ
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
2. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
41 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สังสีวี
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เพ็งกลาง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  โสทะรักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  อ่อนละมุล
2. นายชัยรัตน์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายเอกชัย  ใจแจ้ง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  พันทอง
2. นางสาวฑิฆัมพร  แก้วทะชาติ
 
1. นายเอกชัย  ใจแจ้ง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  มิ่งขวัญ
2. นางสาวสุวิมล  ป้องกัน
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายศรัญญู  สิงหา
2. นายอภิสิทธิ์  ทุ่มโมง
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายมุข  จำปาหอม
2. เด็กหญิงสุธิดา  จันเหลือง
3. เด็กหญิงอิศริยา  ประชุมชัย
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชธิดา  แสงส่อง
2. นางสาววาสนา  ป้องกัน
3. นางสาวสาวิตรี  เสาะแสวง
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรันต์  ศรีฐาน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงส่อง
3. เด็กหญิงอรทัย  ละนาม
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สู้สงคราม
2. นางสาวขนิษฐา  จัันทร์ใด
3. นางสาวจิราภรณ์  วงค์สาสืบ
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว