สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 47.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  จันใด
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะแสวง
2. นางสาวพรวิลัย  สมจิตร
3. นางสาวอรอนงค์  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์จันทร์
2. นางสาววััลลภา  มะยมหิน
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นายสุทัศน์  ระม้อม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวีนิสรา  ธรรมคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันทร์ธิดา  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสาวิตรี  ป้องโล่ห์
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม