สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงส่อง
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายตะวัน  ลุล่วง
2. เด็กชายอนุวัฒ  ไชยเสนา
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายธนวัฒน์  วนพฤกษา
2. นายธนวัฒน์  ทุ่มโมง
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยาวดี  หมื่นจิตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไวว่อง
3. นางสาวสุรัตนา  พรมจันทร์
 
1. นายโกศล  ทวยทน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สูติสงค์
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวกาญจนา  พงษ์ธนู
2. นายวิชัย  มิ่งขวัญ
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นายสุทัศน์  ระม้อม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายธนวัฒน์  จันใด
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีฐาน
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาลาหอม
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายพงศ์  เกษสุภะ
2. นางสาววนิดา  หมายเจริญ
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
2. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล