สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายชาญชวิศ  ทุ่มโมง
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.16 เงิน 11 1. นางสาวสุพัตรา  ประชุมชัย
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณภา  ป้องกัน
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  บุญทศ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำผัด
2. เด็กชายปราโมทย์  อรอินทร์
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันใด
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชระ  ประธาน
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนุสบา  ฤาชัย
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกตัญชลี  วงศ์กระโซ่
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ขอชดกลาง
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  สินโคกสูง
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  ทองหลาง
2. นางสาวพลอยจินดา  จินดาศิริพรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายศรัญญู  สิงหา
2. นายอภิสิทธิ์  ทุ่มโมง
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว