สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สูติสงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญทศ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทศ
 
1. นางสิริญา  มิ่งขวัญ
2. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาภัทร  แสงส่อง
2. นางสาวจารุวรรณ  เสาะแสวง
3. นางสาวรุ่งทิวา  ลุล่วง
 
1. นางสิริญา  มิ่งขวัญ
2. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริกา  จันใด
2. นางสาวสุปราณี  ทองแสง
3. นางสาวเจนจิรา  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภากรณ์  ค้าข้าว
2. นางสาวพนิตพร  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุุดารัตน์  ละครล้ำ
4. นางสาวอังคณา  ศรชัย
5. นายเจนนภา  ผ่านสำแดง
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพงษ์สุดา  ทองทั่ว
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 1. นางสาวทิพย์เกษร  ทำมา
2. นายภาณุพงศ์  ขอชดกลาง
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายคมสัน  ทรายหาด
2. นายสิทธิชัย  ไชยงาม
3. นายเก่ง  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ป้องกัน
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมชาย  แสงแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรรณการ์  ชอบศิลป์
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นางสาวบุษยา  บุรินทร์รัมย์
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เพ็งกลาง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  โสทะรักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  อ่อนละมุล
2. นายชัยรัตน์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายเอกชัย  ใจแจ้ง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  พันทอง
2. นางสาวฑิฆัมพร  แก้วทะชาติ
 
1. นายเอกชัย  ใจแจ้ง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  มิ่งขวัญ
2. นางสาวสุวิมล  ป้องกัน
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายมุข  จำปาหอม
2. เด็กหญิงสุธิดา  จันเหลือง
3. เด็กหญิงอิศริยา  ประชุมชัย
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชธิดา  แสงส่อง
2. นางสาววาสนา  ป้องกัน
3. นางสาวสาวิตรี  เสาะแสวง
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรันต์  ศรีฐาน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงส่อง
3. เด็กหญิงอรทัย  ละนาม
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สู้สงคราม
2. นางสาวขนิษฐา  จัันทร์ใด
3. นางสาวจิราภรณ์  วงค์สาสืบ
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว