สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์กล้า
2. เด็กหญิงพรชิตา  จรูญเรือง
3. เด็กหญิงใจทิพย์  นาคำ
 
1. นางสาวสมคิด  สายสุด
2. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 1. นางสาวน้ำฝน  โกมลวัฒน์
2. นายภัทธระ  ทองลา
3. นางสาวสุพรรษา  ทองคำ
 
1. นายทองพูล  ทวีบท
2. นางวรีวรรณ  ทวีบท
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  หอมหวล
2. นางสาววรรณภา  ปรือทอง
3. เด็กหญิงสินจัย  ศุภเลิศ
 
1. นางอาทิตยา  แสนโยธา
2. นางนภัสวรรณ  วิชัยโย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรทิพย์  อรวรรณา
2. นางสาวนิภาพร  บุญลิลา
3. นางสาวสุพรรษา  มั่นจิตร
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  สาระแสน
2. นางสาวดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ