สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นางาม
 
1. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  บุญสุข
 
1. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวพิสมัย  พรมตื้อ
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นางสาวสุปรียา  ขุมทอง
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริกานดา  หอมหวล
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  พันธ์เลิศ
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.81 เงิน 6 1. นางสาวจินดามณี  พรมเมือง
2. เด็กหญิงนภาพร  แพงพงษ์
3. เด็กหญิงฟาติมา  วงษ์สิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.07 ทอง 5 1. นางสาวกุหลาบ  ขันปรึกษา
2. นางสาวธัญกาญจน์  ผัดเป้า
3. นางสาวนภสร  โพธิ์พักตร์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
2. นางอรทัย  ทอนศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา  ป้องกัน
2. นายเกริกเกียรติ  งิ้วลาย
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
2. นางอรทัย  ทอนศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนราวิทย์  วาปีทำ
2. นางสาวพรรณราย  จันทร์เป็ง
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรายุ  จรูญเรือง
 
1. นางพิกุล  อยู่เย็น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวอรญา  โพธิ์ไทร
 
1. นายเชิดศักดิ์  วินัยโกศล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงคำสอน  มิ่งขวัญ
2. นางสาววิภาวี  บัวหงษา
3. เด็กหญิงแนนนภา  ภูสุวรรณ
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
2. นางสุุภาพร  ศรีอุทธา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 -    
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวดวงสมร  กันภัย
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์กล้า
2. เด็กหญิงพรชิตา  จรูญเรือง
3. เด็กหญิงใจทิพย์  นาคำ
 
1. นางสาวสมคิด  สายสุด
2. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 1. นางสาวน้ำฝน  โกมลวัฒน์
2. นายภัทธระ  ทองลา
3. นางสาวสุพรรษา  ทองคำ
 
1. นายทองพูล  ทวีบท
2. นางวรีวรรณ  ทวีบท
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  หอมหวล
2. นางสาววรรณภา  ปรือทอง
3. เด็กหญิงสินจัย  ศุภเลิศ
 
1. นางอาทิตยา  แสนโยธา
2. นางนภัสวรรณ  วิชัยโย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรทิพย์  อรวรรณา
2. นางสาวนิภาพร  บุญลิลา
3. นางสาวสุพรรษา  มั่นจิตร
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  สาระแสน
2. นางสาวดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อินอ่อน
2. เด็กหญิงนันทนา  สุขสาย
3. เด็กหญิงประภัสษร  บุญทศ
4. เด็กหญิงปาณิสรา  สารินทร์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นางพิกุล  เทพมณี
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวดวงจันทร์  เศิกศิริ
2. นางสาววัลลภา  โนนตูม
3. นางสาววิพาภรณ์  ไกรยสินธุ์
4. นางสาวสุพัตรา  ไชยนา
5. นางสาวอทิติยา  โคตะมูล
 
1. นางพิกุล  เทพมณี
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.12 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญวัง
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกรักษ์  หลักคำ
 
1. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  อนุไพรวรรณ
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
2. นางสุรัตติญา  จันใด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 11 1. นางสาวพรนิภา  ปาสา
2. นายศักดิ์สกล  ตามบุญ
 
1. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
2. นางพิกุล  เทพมณี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ดุงมะลี
2. นางสาวปรัชญานัน  ไชยนา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  กอแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ป่าติ้ว
5. เด็กหญิงวรนุช  เข็มพันธ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมษา
7. เด็กหญิงสุชาดา  สมสมัย
8. เด็กหญิงสุธาวดี  พูลพรหม
9. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  โกสุม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เต็มเปี่ยม
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
3. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิริพร  บัวพรม
2. เด็กหญิงสุนิตา  ปัญญาสู้
 
1. นายมังกร  ยศสุนทร
2. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมพ์ใจ  สารพิมพ์
2. นางสาวแสงเทียน  กุ่มเดช
 
1. นางจำปา  บุญมาก
2. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรทวี  คำลอย
2. เด็กหญิงสุดปรารถนา  ช่างเหล็ก
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภาวดี  สะนัย
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์อนันต์  อินอ่อน
2. นายวรเมธ  หนองหาร
3. นายศรายุทธ  ดวงมาลา
4. นายอนุชา  มงคลคำ
5. นายเกียรติศักดิ์  โมลา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เนินทราย
2. นายธีระยุทธ  รัตนา
3. นายพันทวี  ต้นสาย
4. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
5. นายสุรวุฑ  อยู่เย็น
6. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  อินอ่อน
2. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
3. เด็กหญิงจิรภา  สืบเพ็ง
4. นายจิรายุทธ  บุตรี
5. นางสาวฉัตรสุดา  บุญทศ
6. นายณัฐพล  อินธิแสง
7. นายณัฐพล  อินอ่อน
8. นางสาวดวงจันทร์  เศิกสิริ
9. เด็กหญิงตะวัน  ศรเขียง
10. นายธีระยุทธ  รัตนา
11. นายนที  นักพรรษา
12. นายนันทวุฒิ  ติยะโคตร
13. นางสาวนารี  ค้าข้าว
14. นายปิยะ  แก่นจำปา
15. นายพงษ์อนันต์  อินอ่อน
16. นางสาวพรชนก  มะลิ
17. นายพันทวี  ต้นสาย
18. นางสาวพิมพ์ใจ  สาระพิมพ์
19. เด็กหญิงฟาริดา  นาเขียว
20. นายภัทธิยะ  เข็มเพชร
21. นายยุรนันต์  เข็มพันธ์
22. นางสาวรุ่งทิวา  ทองดี
23. นายวรเมธ  หนองหาร
24. นางสาววัลภา  โนนตูม
25. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
26. นายวิชานนท์  เรืองศิลป์จรัสแสง
27. นางสาววิภาดา  ชูรัตน์
28. นางสาวสุดารัตน์  วิจารณ์ขัน
29. นางสาวสุพัตรา  ไชยนา
30. นายสุรวุฑ  อยู่เย็น
31. นางสาวอทิตยา  โคตะมูล
32. นายอนุชา  มงคลคำ
33. นางสาวอรทัย  จันใด
34. นางสาวอรวี  งิ้วลาย
35. นางสาวอัปสร  เมืองคง
36. นางสาวอัมพิกา  ไชยส่ง
37. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ไทร
38. นายเกียรติศักดิ์  โมลา
39. นางสาวเจนจรา  สืบเพ็ง
40. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นายสุริยา  วุ่นชีลอง
3. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
4. นางจำปา  บุญมาก
5. นางสุรัติญา  จันใด
6. นางสาวดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ
7. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
8. นางอุดมลักษณ์  ดีหลี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายยุรนันต์  เข็มพันธ์
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาทิตยา  อุดมพร
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  ระฮุง
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพลากร  ส่วนบุญ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณทนา  พรมโสภา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวเกศรีนุช  บุตรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถิรวัฒน์  ตรีนัย
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบูรณา  อภิเดช
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรอรีย์  อินอ่อน
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  ระฮุง
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบุญยานุส  ช่างเหล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายอนุรักษ์  ประนาโค
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัสทยาภรณ์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายต่อลาภ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรญา  เพ็ชรยะโส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายคุณาธิป  ไชยคำภา
2. นายอมร  วงษ์ใส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงษ์  ไฝคำ
2. เด็กชายธนพล  บุญล้น
3. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์รัตน์
4. เด็กชายธนากรณ์  ดุงมะลี
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ไชยบุญคุณ
6. เด็กชายพงศธร  สายคำวงศ์
7. นายอภิรักษ์  ประสงค์ทรัพย์
8. นายอภิวัฒน์  หัวคำ
 
1. นายพนมศักดิ์  กุสโร
2. นายสุรศักดิ์  อักษร
3. นายเทพปทาน  สีแก้ว
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยมั่นเศรษฐ  ประเสริฐ
2. นายธีรศักดิ์  ลี้ลับ
3. นายธเนศ  สร่างโศก
4. นายพีระพงษ์  กุสโร
5. นายสุรทิพ  เครือแสง
6. นายเอกพงษ์  ผาผง
 
1. นายเทพปทาน  สีแก้ว
2. นายนพพร  นามเพ็ง
3. นายสุรศักดิ์  อักษร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงศิริกาญดา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาวผิว
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
2. นางอรทัย  ทอนศรี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทปรีชา  คงอยู่
2. นายยุรนันท์   มูลอุดม
3. นางสาวสุนิสา  อินหอม
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยานุส  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายไกรยุทธ  ช่างเหล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ใจหวาน
2. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตามบุญ
2. เด็กชายสิทธา  ผลกอง
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
2. นางสุุภาพร  ศรีอุทธา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิพงษ์  ฆ้องพรมมา
 
1. นางสุภาพร  ศรีอุทธา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสหรัฐ  มุทะเสน
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรทิพย์  มื่งขวัญ
 
1. นางสุภาพร  ศรีอุทธา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ระฮุง
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  พันดวง
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายขจร  อ่อนตา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ถาวร
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธวัชชัย  สุนทรา
2. นายสมรักษ์  ทองใบ
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กชายนิธิวัชร์  ภูริศิริฐานนท์
2. เด็กชายเพ็ญเพชร  ศรีกระแจ
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายอภิรักษ์  ประสงค์ทรัพย์
2. นายไกรยุทธ  ช่างเหล็ก
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทปรีชา  คงอยู่
2. นางสาวสิรินาถ  นักธรรม
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชชล  โนนตูม
2. นายธีธัช  พงษ์ภูริพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  มีชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ลี้ลับ
3. นางสาวประกายใจ  กันภัย
 
1. นางอรุณี  มอญพันธ์ุ
2. นายกฤติเดช  พันธุ์แก้ว
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศญา  ทองลา
2. นางสาวเบ็ญญา  ไชยนา
3. นางสาวเอื้องดอย  สลับศรี
 
1. นายกฤติเดช  พันธ์แก้ว
2. นางนิภา  บุญทศ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  พลโยธา
2. เด็กหญิงพรภัทร  พิมมะศรี
3. เด็กชายมิตรชัย  ศรีใสคำ
 
1. นางอรุณี  มอญพันธ์ุ
2. นางนิภา  บุญทศ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนิภา  ดวงตา
2. นางสาวมนชนก  เสริฐศรี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พิจารณ์
 
1. นางอรุณี  มอญพันธ์ุ
2. นายนิยม  พันธุ์แก้ว