สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์กล้า
2. เด็กหญิงพรชิตา  จรูญเรือง
3. เด็กหญิงใจทิพย์  นาคำ
 
1. นางสาวสมคิด  สายสุด
2. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 1. นางสาวน้ำฝน  โกมลวัฒน์
2. นายภัทธระ  ทองลา
3. นางสาวสุพรรษา  ทองคำ
 
1. นายทองพูล  ทวีบท
2. นางวรีวรรณ  ทวีบท
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิริพร  บัวพรม
2. เด็กหญิงสุนิตา  ปัญญาสู้
 
1. นายมังกร  ยศสุนทร
2. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบูรณา  อภิเดช
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบุญยานุส  ช่างเหล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ใจหวาน