สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรายุ  จรูญเรือง
 
1. นางพิกุล  อยู่เย็น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวอรญา  โพธิ์ไทร
 
1. นายเชิดศักดิ์  วินัยโกศล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวดวงสมร  กันภัย
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกรักษ์  หลักคำ
 
1. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมพ์ใจ  สารพิมพ์
2. นางสาวแสงเทียน  กุ่มเดช
 
1. นางจำปา  บุญมาก
2. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรญา  เพ็ชรยะโส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายคุณาธิป  ไชยคำภา
2. นายอมร  วงษ์ใส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง