สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นางาม
 
1. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวพิสมัย  พรมตื้อ
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นางสาวสุปรียา  ขุมทอง
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.81 เงิน 6 1. นางสาวจินดามณี  พรมเมือง
2. เด็กหญิงนภาพร  แพงพงษ์
3. เด็กหญิงฟาติมา  วงษ์สิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา  ป้องกัน
2. นายเกริกเกียรติ  งิ้วลาย
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
2. นางอรทัย  ทอนศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนราวิทย์  วาปีทำ
2. นางสาวพรรณราย  จันทร์เป็ง
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงคำสอน  มิ่งขวัญ
2. นางสาววิภาวี  บัวหงษา
3. เด็กหญิงแนนนภา  ภูสุวรรณ
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
2. นางสุุภาพร  ศรีอุทธา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวดวงจันทร์  เศิกศิริ
2. นางสาววัลลภา  โนนตูม
3. นางสาววิพาภรณ์  ไกรยสินธุ์
4. นางสาวสุพัตรา  ไชยนา
5. นางสาวอทิติยา  โคตะมูล
 
1. นางพิกุล  เทพมณี
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.12 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญวัง
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  ระฮุง
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายต่อลาภ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทปรีชา  คงอยู่
2. นายยุรนันท์   มูลอุดม
3. นางสาวสุนิสา  อินหอม
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายอภิรักษ์  ประสงค์ทรัพย์
2. นายไกรยุทธ  ช่างเหล็ก
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์