สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์อนันต์  อินอ่อน
2. นายวรเมธ  หนองหาร
3. นายศรายุทธ  ดวงมาลา
4. นายอนุชา  มงคลคำ
5. นายเกียรติศักดิ์  โมลา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เนินทราย
2. นายธีระยุทธ  รัตนา
3. นายพันทวี  ต้นสาย
4. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
5. นายสุรวุฑ  อยู่เย็น
6. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  อินอ่อน
2. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
3. เด็กหญิงจิรภา  สืบเพ็ง
4. นายจิรายุทธ  บุตรี
5. นางสาวฉัตรสุดา  บุญทศ
6. นายณัฐพล  อินธิแสง
7. นายณัฐพล  อินอ่อน
8. นางสาวดวงจันทร์  เศิกสิริ
9. เด็กหญิงตะวัน  ศรเขียง
10. นายธีระยุทธ  รัตนา
11. นายนที  นักพรรษา
12. นายนันทวุฒิ  ติยะโคตร
13. นางสาวนารี  ค้าข้าว
14. นายปิยะ  แก่นจำปา
15. นายพงษ์อนันต์  อินอ่อน
16. นางสาวพรชนก  มะลิ
17. นายพันทวี  ต้นสาย
18. นางสาวพิมพ์ใจ  สาระพิมพ์
19. เด็กหญิงฟาริดา  นาเขียว
20. นายภัทธิยะ  เข็มเพชร
21. นายยุรนันต์  เข็มพันธ์
22. นางสาวรุ่งทิวา  ทองดี
23. นายวรเมธ  หนองหาร
24. นางสาววัลภา  โนนตูม
25. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
26. นายวิชานนท์  เรืองศิลป์จรัสแสง
27. นางสาววิภาดา  ชูรัตน์
28. นางสาวสุดารัตน์  วิจารณ์ขัน
29. นางสาวสุพัตรา  ไชยนา
30. นายสุรวุฑ  อยู่เย็น
31. นางสาวอทิตยา  โคตะมูล
32. นายอนุชา  มงคลคำ
33. นางสาวอรทัย  จันใด
34. นางสาวอรวี  งิ้วลาย
35. นางสาวอัปสร  เมืองคง
36. นางสาวอัมพิกา  ไชยส่ง
37. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ไทร
38. นายเกียรติศักดิ์  โมลา
39. นางสาวเจนจรา  สืบเพ็ง
40. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นายสุริยา  วุ่นชีลอง
3. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
4. นางจำปา  บุญมาก
5. นางสุรัติญา  จันใด
6. นางสาวดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ
7. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
8. นางอุดมลักษณ์  ดีหลี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาทิตยา  อุดมพร
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  ระฮุง
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพลากร  ส่วนบุญ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณทนา  พรมโสภา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวเกศรีนุช  บุตรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถิรวัฒน์  ตรีนัย
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร