สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงบัวคำ  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอพัชชา  สอนการ
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวดาวใจ  แก้วหาญ
2. นางสาววาสนา  เถาว์ที
3. นางสาวศิริรัตน์  ลีลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุภะพินิ
2. เด็กหญิงบัวเงิน  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สว่างพงษ์
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายณรัณ  ไชยโคตร
2. นางสาวนิศารัตน์  ศรีมุก
3. นายวุฒิพงษ์  พินิจดำ
 
1. นางใบศรี  อรมาศ
2. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  พละเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวบุษราพร  กุละภู
2. นางสาวสงกรานต์  แก้วหาญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
2. นายณรงค์  พลยุทธ