สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. นางสาวธีนริศสา  นามสมบูรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวนิตยา  บุตรปัจฉา
 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวเจนจิรา  แสงวงค์
 
1. นางกมลชนก  เพชรโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 1. นางสาวถนิษฐา  ปะมาระเต
2. นางสาวพัชรินทร์  มาวงษ์
 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล
2. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. นายศุภวัฒน์   พรมชู
 
1. นางทับทิม  เจริญตา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกิติมา  คุณสุทธิ์
 
1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  แพงนอก
2. นางสาววรรณิดา  กุมารสิทธิ์
3. นางสาวไพรินทร์  ท้าวนอก
 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง
2. นางฐิติมญชุ์   โสดก
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผาเวช
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพชรไพร
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มูลมุกดา
 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง
2. นางฐิติมญชุ์   โสดก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนงนุช  ประภาตนันท์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เชาวรัตน์
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เมืองพิล
2. นายสิริวัฒน์  ละคร
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
2. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงบัวคำ  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอพัชชา  สอนการ
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวดาวใจ  แก้วหาญ
2. นางสาววาสนา  เถาว์ที
3. นางสาวศิริรัตน์  ลีลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุภะพินิ
2. เด็กหญิงบัวเงิน  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สว่างพงษ์
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายณรัณ  ไชยโคตร
2. นางสาวนิศารัตน์  ศรีมุก
3. นายวุฒิพงษ์  พินิจดำ
 
1. นางใบศรี  อรมาศ
2. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  พละเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวบุษราพร  กุละภู
2. นางสาวสงกรานต์  แก้วหาญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
2. นายณรงค์  พลยุทธ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวัสสิกา   เกิดแก้ว
 
1. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวโสภิดา  แสงยะรักษ์
 
1. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วหาญ
2. เด็กชายวราวุธ  พันธเดช
 
1. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก
2. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  ผาเวช
2. นายอธิ  ละคร
 
1. นางสุมนมาลย์  แสงวงศ์
2. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  แสงผดุง
2. เด็กชายณัฐกุล  พลยุทธ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีอุบล
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยปัญญา
2. นางสาวอ้อมดาว  จารุเนตร
 
1. นายศุภกิจ  เจริญตา
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณดี
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 1. นางสาววรรณิสา  ไชยราช
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมลสิชา  อุทธมล
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบุญมี  สาไพรวรรณ
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  เนตรวงศ์
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุเนตร
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองตีด
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นางสาวณนันท์  วรรณู
2. นางสาวสิริญาภรณ์  แก้วหาญ
3. นางสาวสุฑาทิพย์  ไกยรัตน์
 
1. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
2. นายสังวาลย์  เมืองพิล
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิธิพร  สาตศีล
2. นางสาวพัชรินทร์  ผงทอง
3. นางสาวยิ่งรักษ์  วิเศษศรี
 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  สุดเพียร
2. เด็กชายพรสวรรค์  วรโยธา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุกิตตื์  แสงผดุง
2. นายทิวากร  แสงศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์เตี้ย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงมุฐิตา  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิวาพัฒน์
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญทองดี
 
1. นางลักขณา  สังข์ทอง