สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวเจนจิรา  แสงวงค์
 
1. นางกมลชนก  เพชรโรจน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบุญมี  สาไพรวรรณ
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิธิพร  สาตศีล
2. นางสาวพัชรินทร์  ผงทอง
3. นางสาวยิ่งรักษ์  วิเศษศรี
 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์