สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 1. นางสาวถนิษฐา  ปะมาระเต
2. นางสาวพัชรินทร์  มาวงษ์
 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล
2. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกิติมา  คุณสุทธิ์
 
1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนงนุช  ประภาตนันท์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เชาวรัตน์
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงบัวคำ  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอพัชชา  สอนการ
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  เนตรวงศ์
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุเนตร
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองตีด
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร