สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. นางสาวธีนริศสา  นามสมบูรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวนิตยา  บุตรปัจฉา
 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. นายศุภวัฒน์   พรมชู
 
1. นางทับทิม  เจริญตา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวดาวใจ  แก้วหาญ
2. นางสาววาสนา  เถาว์ที
3. นางสาวศิริรัตน์  ลีลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวบุษราพร  กุละภู
2. นางสาวสงกรานต์  แก้วหาญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
2. นายณรงค์  พลยุทธ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวัสสิกา   เกิดแก้ว
 
1. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวโสภิดา  แสงยะรักษ์
 
1. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  แสงผดุง
2. เด็กชายณัฐกุล  พลยุทธ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีอุบล
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยปัญญา
2. นางสาวอ้อมดาว  จารุเนตร
 
1. นายศุภกิจ  เจริญตา
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นางสาวณนันท์  วรรณู
2. นางสาวสิริญาภรณ์  แก้วหาญ
3. นางสาวสุฑาทิพย์  ไกยรัตน์
 
1. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
2. นายสังวาลย์  เมืองพิล