สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  แพงนอก
2. นางสาววรรณิดา  กุมารสิทธิ์
3. นางสาวไพรินทร์  ท้าวนอก
 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง
2. นางฐิติมญชุ์   โสดก
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผาเวช
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพชรไพร
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มูลมุกดา
 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง
2. นางฐิติมญชุ์   โสดก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เมืองพิล
2. นายสิริวัฒน์  ละคร
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
2. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุภะพินิ
2. เด็กหญิงบัวเงิน  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สว่างพงษ์
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายณรัณ  ไชยโคตร
2. นางสาวนิศารัตน์  ศรีมุก
3. นายวุฒิพงษ์  พินิจดำ
 
1. นางใบศรี  อรมาศ
2. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  พละเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วหาญ
2. เด็กชายวราวุธ  พันธเดช
 
1. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก
2. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  ผาเวช
2. นายอธิ  ละคร
 
1. นางสุมนมาลย์  แสงวงศ์
2. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณดี
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 1. นางสาววรรณิสา  ไชยราช
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมลสิชา  อุทธมล
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  สุดเพียร
2. เด็กชายพรสวรรค์  วรโยธา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุกิตตื์  แสงผดุง
2. นายทิวากร  แสงศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์เตี้ย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงมุฐิตา  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิวาพัฒน์
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญทองดี
 
1. นางลักขณา  สังข์ทอง