สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขันเงิน
 
1. นางสุภิน  กงเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวสุธิดา  ไชยปา
 
1. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55.9 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรัชญา  สัตย์ธรรม
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวหฤทัย  ภูแม้นวาท
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทราวรรณ  ชูรัตน์
2. นางสาวนันทวัน  นิมลพ
3. นางสาวอัญชญา  ทวนทอง
 
1. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
2. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  พันธ์ครู
2. นางสาวอติพร  สลับศรี
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
2. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนุชิต  โคตรสมบัติ
 
1. นายไสว  ผ่านเมือง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  โชติแสง
 
1. นายไพบูลย์  ภูมิเรศสุนทร
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวพรรษา  กลำพบุตร
2. นางสาวรัตนพร  วรสินธุ์
3. นางสาววรนิษฐา  แก้วลี
 
1. นายดำรงค์ชัย  มาปะโท
2. นางรุ่งตะวัน  สารพันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายอัครวุฒิ  เวชกามา
 
1. นางนงลักษณ์  มิระสิงห์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวอรวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  สิงห์แข็งแรง
2. เด็กชายพีรภาส  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงมณฤทัย  อยู่คง
 
1. นายสกลศักดิ์  เวชกามา
2. นายอดุลย์  เวชกามา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติศักดิ์  เวชกามา
2. นายธราดล  ยินดี
3. นางสาวเบญจมาพร  สายทองสถิตย์
 
1. นายอดุลย์  เวชกามา
2. นายสกลศักดิ์  เวชกามา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงชันยา  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงทินมณี  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงปฏิมากร  เวชกามา
 
1. นางวิรังรอง  สมสะอาด
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวธิติยา  โยเหลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ราชวัฒน์
3. นางสาวสุริตา  ทองขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  รักยุติธรรมกุล
2. นางรัชยา  แสนจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นายจักราวุธ  แสนวงษ์
2. นางสาวดวงใจ  คำสุข
3. นางสาวสุพัตรา  อรบุตร
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนครินทร์  กรองทอง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  มงคลคำ
3. เด็กหญิงวันทนา  คดอ่ำ
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวขัติยาภรณ์  นามแก้ว
2. นางสาวนนธิยา  ศิริตัง
3. นางสาวใกล้รุ่ง  ร่วมกิ่ง
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะพงษ์  บุญทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจดี
2. เด็กหญิงปิยพร  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สืบศรี
4. เด็กชายสุริยะ  สิงคิบุตร
5. เด็กหญิงอลิสา  เดิมประโคน
 
1. นายสุนทร  แพงคำ
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.83 เงิน 9 1. นายวีรศักดิ์  นักร้อง
2. นางสาวศกลวรรณ  รอดเย็น
3. นางสาวสุภาภรณ์  เวชกามา
4. นายอนุชิต  หวายสุด
5. นางสาวเบญจพร  สอดศรี
 
1. นางทัศนัย  งามเนตร
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉายละออ
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอภิเษก  ด้วงแจ่ม
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายบุญประสิทธิ์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ถนัดทาง
 
1. นายสีนวล  กงเงิน
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 11 1. นายกฤษณะ  สีแดงก่ำ
2. นางสาวชลดา  เยาวบุตร
 
1. นายอำนาจ  สุดแสน
2. นายสีนวล  กงเงิน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก่นอ้วน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นายวิชัย  ไตรทรัพย์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชุติมา  บุญล้น
2. นางสาวประภาสินี  เชื้อดี
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นางสาววนิดา  จันทร์ศิริ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  นาเนตร
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ขันแก้ว
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิริกัลยา  สลับศรี
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  สิทธิจันดา
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนัย  นันทใส
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวลลิตา  เกษรสมบัติ
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายทวีชัย  ใสกันดก
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 1. นายโยธิน  วันทาสุข
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีด้วง
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวบุญเรือน  จันทร์ทอง
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิปปกร  ฤทธิ์เป้า
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ธงวิชัย
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัชดา  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 1. นายพศวัต  พืชผล
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจบุญ
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกชกร  เกสร
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  เวชกามา
2. นายโชติ  สายทองสถิตย์
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
2. นายนพดล  อารีรมย์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์นารา  บุญทา
 
1. นางธัญวรัตน์  สุวรรณเพชร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศิวากร  ธนูสา
 
1. Mr.Kelvenne  Ray Asuncion
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปานณสุข  แซ่คำ
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเนตรชนก  สิริพรสมสุข
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.65 เงิน 4 1. นายยุทธนันท์  งามหลาย
 
1. MissYu  Yixuan
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิริพรสมสุข
2. เด็กหญิงสุปราณี  กันภัย
 
1. นางสุพิศ  โพธิ์ศรี
2. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวพรรณิภา  โยเหลา
2. นายอดิศักดิ์  สุทธิอาคาร
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
2. นางสุพิศ  โพธิ์ศรี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญณรงค์  รัตนแมด
2. นายนครินทร์  เพชรแสง
3. นายฤทธิชัย  จำเริญดี
4. นายศักดิ์ชัย  รวมทรัพย์
5. นายอนุชา  โคตรสมบัติ
6. นายอนุพงศ์  สายบุญสา
 
1. นางจิราวรรณ  มีตน
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
3. นายไสว  ผ่านเมือง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายชายแดน  โพธิ์นรา
2. นางสาวนราพร  โพนทัน
3. นางสาววิลาวัณย์  ไตรเนตร
4. นางสาวศศิประภา  เพิ่มพูน
5. นางสาวศศิรัตน์  พลแสน
 
1. นางจิราวรรณ  มีตน
2. นางวิไลวรรณ  รักยุติธรรมกุล
 
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นายวายุ  พันหนองโพน
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายภูวรรณ  นักร้อง
2. นางสาวสุภาพร  ตาดทอง
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นายสมพงศ์  คำดี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพัชรมัย  จันดาเรือง
2. นายเสกสรรค์  ปัญญาชัย
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะสีรัมย์
2. เด็กหญิงวิสุดา  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จีระพันธ์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิยา  แก้วยงกฏ
2. นางสาวนิภาพร  สว่างแสง
3. นางสาวพิจิตตรา  พลเยี่ยม
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายสมพงษ์  คำดี
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  มวลพรหม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ลูกเงาะ
3. นางสาวภาวิณี  ชูรัตน์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
61 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนำชัย  ชูรัตน์
2. เด็กชายอนวัช  วอทอง
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นางนงลักษณ์  มิระสิงห์
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก่อเกียรติ  เวชกามา
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพมาศ  เวชกามา
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิพล  เวชกามา
2. เด็กชายเจนณรงค์  ประสมศรี
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นายสมพงษ์  คำดี