สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55.9 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรัชญา  สัตย์ธรรม
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  สิงห์แข็งแรง
2. เด็กชายพีรภาส  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงมณฤทัย  อยู่คง
 
1. นายสกลศักดิ์  เวชกามา
2. นายอดุลย์  เวชกามา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติศักดิ์  เวชกามา
2. นายธราดล  ยินดี
3. นางสาวเบญจมาพร  สายทองสถิตย์
 
1. นายอดุลย์  เวชกามา
2. นายสกลศักดิ์  เวชกามา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอภิเษก  ด้วงแจ่ม
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิริกัลยา  สลับศรี
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศิวากร  ธนูสา
 
1. Mr.Kelvenne  Ray Asuncion
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปานณสุข  แซ่คำ
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายชายแดน  โพธิ์นรา
2. นางสาวนราพร  โพนทัน
3. นางสาววิลาวัณย์  ไตรเนตร
4. นางสาวศศิประภา  เพิ่มพูน
5. นางสาวศศิรัตน์  พลแสน
 
1. นางจิราวรรณ  มีตน
2. นางวิไลวรรณ  รักยุติธรรมกุล