สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนุชิต  โคตรสมบัติ
 
1. นายไสว  ผ่านเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  โชติแสง
 
1. นายไพบูลย์  ภูมิเรศสุนทร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายอัครวุฒิ  เวชกามา
 
1. นางนงลักษณ์  มิระสิงห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวอรวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก่นอ้วน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นายวิชัย  ไตรทรัพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวลลิตา  เกษรสมบัติ
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิริพรสมสุข
2. เด็กหญิงสุปราณี  กันภัย
 
1. นางสุพิศ  โพธิ์ศรี
2. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวพรรณิภา  โยเหลา
2. นายอดิศักดิ์  สุทธิอาคาร
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
2. นางสุพิศ  โพธิ์ศรี