สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขันเงิน
 
1. นางสุภิน  กงเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวสุธิดา  ไชยปา
 
1. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวหฤทัย  ภูแม้นวาท
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงชันยา  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงทินมณี  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงปฏิมากร  เวชกามา
 
1. นางวิรังรอง  สมสะอาด
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.83 เงิน 9 1. นายวีรศักดิ์  นักร้อง
2. นางสาวศกลวรรณ  รอดเย็น
3. นางสาวสุภาภรณ์  เวชกามา
4. นายอนุชิต  หวายสุด
5. นางสาวเบญจพร  สอดศรี
 
1. นางทัศนัย  งามเนตร
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชุติมา  บุญล้น
2. นางสาวประภาสินี  เชื้อดี
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นางสาววนิดา  จันทร์ศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  นาเนตร
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ขันแก้ว
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  สิทธิจันดา
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนัย  นันทใส
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์นารา  บุญทา
 
1. นางธัญวรัตน์  สุวรรณเพชร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเนตรชนก  สิริพรสมสุข
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.65 เงิน 4 1. นายยุทธนันท์  งามหลาย
 
1. MissYu  Yixuan
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายภูวรรณ  นักร้อง
2. นางสาวสุภาพร  ตาดทอง
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นายสมพงศ์  คำดี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพมาศ  เวชกามา
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิพล  เวชกามา
2. เด็กชายเจนณรงค์  ประสมศรี
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นายสมพงษ์  คำดี