สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวธิติยา  โยเหลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ราชวัฒน์
3. นางสาวสุริตา  ทองขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  รักยุติธรรมกุล
2. นางรัชยา  แสนจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นายจักราวุธ  แสนวงษ์
2. นางสาวดวงใจ  คำสุข
3. นางสาวสุพัตรา  อรบุตร
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนครินทร์  กรองทอง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  มงคลคำ
3. เด็กหญิงวันทนา  คดอ่ำ
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวขัติยาภรณ์  นามแก้ว
2. นางสาวนนธิยา  ศิริตัง
3. นางสาวใกล้รุ่ง  ร่วมกิ่ง
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะพงษ์  บุญทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี