สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทราวรรณ  ชูรัตน์
2. นางสาวนันทวัน  นิมลพ
3. นางสาวอัญชญา  ทวนทอง
 
1. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
2. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  พันธ์ครู
2. นางสาวอติพร  สลับศรี
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
2. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวพรรษา  กลำพบุตร
2. นางสาวรัตนพร  วรสินธุ์
3. นางสาววรนิษฐา  แก้วลี
 
1. นายดำรงค์ชัย  มาปะโท
2. นางรุ่งตะวัน  สารพันธุ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวธิติยา  โยเหลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ราชวัฒน์
3. นางสาวสุริตา  ทองขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  รักยุติธรรมกุล
2. นางรัชยา  แสนจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นายจักราวุธ  แสนวงษ์
2. นางสาวดวงใจ  คำสุข
3. นางสาวสุพัตรา  อรบุตร
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนครินทร์  กรองทอง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  มงคลคำ
3. เด็กหญิงวันทนา  คดอ่ำ
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวขัติยาภรณ์  นามแก้ว
2. นางสาวนนธิยา  ศิริตัง
3. นางสาวใกล้รุ่ง  ร่วมกิ่ง
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะพงษ์  บุญทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจดี
2. เด็กหญิงปิยพร  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สืบศรี
4. เด็กชายสุริยะ  สิงคิบุตร
5. เด็กหญิงอลิสา  เดิมประโคน
 
1. นายสุนทร  แพงคำ
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉายละออ
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายบุญประสิทธิ์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ถนัดทาง
 
1. นายสีนวล  กงเงิน
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 11 1. นายกฤษณะ  สีแดงก่ำ
2. นางสาวชลดา  เยาวบุตร
 
1. นายอำนาจ  สุดแสน
2. นายสีนวล  กงเงิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายทวีชัย  ใสกันดก
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 1. นายโยธิน  วันทาสุข
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีด้วง
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวบุญเรือน  จันทร์ทอง
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 1. นายพศวัต  พืชผล
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจบุญ
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกชกร  เกสร
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  เวชกามา
2. นายโชติ  สายทองสถิตย์
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
2. นายนพดล  อารีรมย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญณรงค์  รัตนแมด
2. นายนครินทร์  เพชรแสง
3. นายฤทธิชัย  จำเริญดี
4. นายศักดิ์ชัย  รวมทรัพย์
5. นายอนุชา  โคตรสมบัติ
6. นายอนุพงศ์  สายบุญสา
 
1. นางจิราวรรณ  มีตน
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
3. นายไสว  ผ่านเมือง
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นายวายุ  พันหนองโพน
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพัชรมัย  จันดาเรือง
2. นายเสกสรรค์  ปัญญาชัย
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะสีรัมย์
2. เด็กหญิงวิสุดา  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จีระพันธ์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิยา  แก้วยงกฏ
2. นางสาวนิภาพร  สว่างแสง
3. นางสาวพิจิตตรา  พลเยี่ยม
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายสมพงษ์  คำดี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  มวลพรหม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ลูกเงาะ
3. นางสาวภาวิณี  ชูรัตน์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
28 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนำชัย  ชูรัตน์
2. เด็กชายอนวัช  วอทอง
 
1. นายสกลเดช  เวชกามา
2. นางนงลักษณ์  มิระสิงห์