สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัชรา  พันธ์เพชร
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราพร  พันเพชร
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีสด
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาวณัฐชญา  สารีราช
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  กล้าหาญ
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณี  ศรีวะอุไร
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.05 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษรวนิช  บุญศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงพล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุมพิต
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.76 ทองแดง 6 1. นางสาวบุญญาภรณ์  งามทอง
2. นางสาวบุษกร  เกกาคำ
3. นางสาววรรณภา  ศรีสุข
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิญานุช  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงปุษยา  ไชยนา
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐติยา  บุญศรี
2. นางสาวนิศามณี  คำทวี
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. นางสาวดวงฤดี  พันธ์เพชร
 
1. นางจงใจ  ยุทธพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายวัชรพล  ชะนะหาร
 
1. นายละมุล  ไชยนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายอดิศร  กล้าหาญ
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายทิวากร  โต่นวุธ
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฐิตา  นาถาบำรุง
2. เด็กชายนิสิต  บูรณกิตติ
3. เด็กหญิงระดับดาว  บุญศรี
 
1. นางอัมพร    ทองไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศิริประภา  ศรีชมภู
2. นางสาวสายใจ  พันเพ็ชร
3. นางสาวสุดาลักษณ์  ศรีวะรมย์
 
1. นางอรทัย  เกียรติวงศ์ทอง
2. นางรักษ์มณี  สารเสวก
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงพล
2. เด็กหญิงจันทิมา   ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
2. นางอัมพร   ทองไชย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีสุข
2. นางสาวปนัดดา  โสมณะวัตร
3. นายสุทธินันท์  เพชรลอม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
2. นางอัมพร   ทองไชย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.05 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  เชยกระรินทร์
 
1. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  พาป้อ
2. เด็กชายธีรเจต  ภูมิสิทธิ์
 
1. นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 1. นางสาวชุติมา  หมื่นวิชา
2. นายวุฒิชัย  บุญศรี
 
1. นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิชรินทร์  บุญเพาะ
2. เด็กหญิงบุษบากร  บุญปก
 
1. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวนิตยา  ราชาวงศ์
2. นางสาวเจนจิรา  พนมเขต
 
1. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญศรี
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นายธนกร  สามาอาพัฒน์
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอติพร  พรมคง
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตดาพร  พันธ์มาต
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสรัลรัตน์  จอกนาค
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิธร  มาตรา
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นวลคำ
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 11 1. นายมิติ  ปากหวาน
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปภัสนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายอภิวัฒน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์เพ็ชร
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวชลิตา  นามแก้ว
2. นางสาวศิรินทรา  ศรีชนะ
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกก์  วงศ์ศรีแก้ว
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สวัสดิ์เสรี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไชยปัญญา
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวฉัตรทริกา  แย้มศรี
2. นางสาวบุษกร  บุญปก
3. นางสาวพัชรินทร์  เรือนทอง
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวดวงดี  จุลรังศรี
2. นางสาวศิริวิมล  บุญศรี
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
2. นายภูริช  รอดวินิจ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสายใจ  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  สมเสาร์
2. เด็กชายภูวดลน์  พันธ์เพชร
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางจงใจ  ยุทธพงษ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา  อ่อนละมุล
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุพาพร  ศรีสด
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีสุข
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายมิติ  ปากหวาน
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตยา  ราชาวงษ์
 
1. นางอัมพร  ทองไชย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กชายพงษธร  เกกาคำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  พูนผล
 
1. นายนเรศ  พิลาภ
2. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกาศิต  ศรีจันทร์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  งามเนตร
3. เด็กชายอุทัย  บริบูรณ์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวฐิติมา  ทานะเวช
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีละโคต
3. เด็กหญิงมัธฌิมาย์  ทานะเวช
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสิริยากร  อินทร์สอน
6. เด็กหญิงอาริยา  อุปพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นายวัฒนา  ยอดมงคล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพร  อุดมพรม
2. นางสาวจันจิรา  พันเพ็ชร
3. นางสาวณัชฎาภรณ์  แสงพล
4. นางสาวอัจฉรา  โสสุด
5. นางสาวเจวรินทร์  ลินทอง
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สว่างวงศ์
 
1. นางอัมพร  ทองไชย
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นายวัฒนา  ยอดมงคล
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุสรา  พันเพชร
2. เด็กชายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นายวัฒนา  ยอดมงคล
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา